Carema och Kommunal tar nya grepp kring meddelarfriheten
2009-04-17 13:32

Genom en nydanande överenskommelse går Carema Omsorg och Kommunal i Helsingborg i bräschen och tydliggör tillämpningen av meddelarfrihet/meddelarskydd för medlemmar anställda inom Carema.

- Med denna överenskommelse har vi funnit ett sätt att göra meddelarfriheten som en tydlig och positiv del i vad vi erbjuder våra medarbetare. Vi vill ha högt till tak och öppen dialog med våra medarbetare och ser därför detta som ett led i denna strävan, säger Patrik Thulin, vice sektorchef Carema Äldreomsorg.

- Vi är först ut med Kommunal i våra verksamheter i Helsingsborgs Stad men erbjuder motsvarande överenskommelse i de fall man vill komplettera kollektivavtalet, inrangeringsprotokollet och informationspolicyn, säger Patrik Thulin.

- Kommunal ser positivt på att meddelarskyddet stärks för dem som arbetar hos privata vårdentreprenörer. Anställda måste ha möjlighet att påtala problem och diskutera verksamheterna på olika sätt. Det är viktigt både för att få väl fungerande och öppna arbetsplatser men ytterst även för att säkra kvaliteten i välfärden. Denna överenskommelse är ett viktigt steg framåt, säger Kommunals sektionsföreträdare Marie Nilsson i Helsingborg.

- Det ska inte spela någon roll om du arbetar som undersköterska, vårdbiträde eller annat för en privat utförare eller i kommunal regi, säger Marie Nilsson.

För ytterligare information kontakta gärna:
Patrik Thulin, vice sektorchef Carema äldreomsorg, tfn 0733-77 50 77
Elisabeth Frostell, Informationschef Carema Omsorg, tfn 0733-7750 70
Marie Nilsson, sektionsföreträdare Kommunal Skåne, tfn 042-10 50 91.

Fakta

Överenskommelsen:
Carema utfäster sig att tillämpa meddelarfrihet och ge meddelarskydd för samtliga medarbetare i Caremas verksamheter inom Helsingborgs Stad. Utfästelsen avser såväl Carema Äldreomsorgs som Carema Orkidéns samtliga verksamheter i Helsingborgs Stad.

Denna överenskommelse syftar till att ge medarbetarna identiska förutsättningar kring meddelarfrihet respektive meddelarskydd som om Caremas verksamheter vore i fortsatt kommunal regi. Överenskommelsen grundar sig på:

Den lagstadgade tystnadsplikten gentemot Caremas kunder - sekretesslagstiftning

Lex Sarah samt Lex Maria, i vilka medarbetares skyldighet att anmäla brister i omsorg respektive vård regleras.

Den lojalitet och ansvar gentemot arbetsgivaren som medarbetaren har att följa, enligt:

1. Inrangeringsprotokollet:
"Carema ålägger inte sina anställda, utöver vad som följer av lag och avtal, en sådan tystnads- eller lojalitetsplikt som inskränker deras möjligheter att lämna uppgifter till massmedia om allvarliga missförhållanden i vården eller omsorgen som är av allmänt intresse. Carema kommer också att, i förhållande till sina anställda, förbinda sig att inte efterforska källan till en uppgift i massmedia av nyssnämnda slag." Samt

2. Kollektivavtalet
"§ 2 Förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Medarbetaren ska iaktta diskretion rörande arbetsgivarens angelägenheter, såsom driftsförhållanden, affärsangelägenheter o dyl".
Caremas informationspolicy respektive mediepolicy som båda är tillgängliga för samtliga medarbetare på Caremas intranät.

Nedladdningsbara filer